Poskytované služby2021-02-09T16:00:12+00:00

Obchodní a občanské právo

Nabízíme právní služby a zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty. Pomoci můžeme s vymáháním pohledávek z běžného obchodního styku, sepisy právních rozborů a stanovisek, problematikou cenných papírů, směnek, šeků. Rovněž se věnujeme oblasti dědického práva, závazkového práva, otázkám vlastnictví, spoluvlastnictví, věcných břemen a zástavního práva. Další oblastí naší činnosti je ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů (včetně GDPR).

Rodinné právo

V rodinném právu, které je jednou z nejcitlivějších oblastí, zapojujeme především empatii a klademe důraz na rychlost, aby rozvod manželství, spor o výživné či svěření dítěte do péče bylo co nejméně stresující. Bojujete-li právě o výživné, svěření dítěte do výlučné péče či o péči střídavou, pomůžeme s řešením situace nejlépe, jak to bude možné ve prospěch Váš i Vašeho dítěte. Dále se zaměřujeme na vypořádání a modifikaci majetkových poměrů mezi manželi po rozvodu, určení či popření otcovství, vymáhání dlužného výživného apod.

Pracovní právo

Nabízíme pomoc při zpracování smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jiných smluv pracovněprávního charakteru. Dále nabízíme poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, přípravu pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády), řešení změny a zániku pracovního poměru včetně nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru.

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Jednou z dalších a klíčových činností advokátní kanceláře je zajištění trvalého zastupování klientů v soudních, exekučních a rozhodčích řízeních na území České republiky a to v působnosti všech Okresních a Krajských soudů a případně pak i soudů vyšší instance.

Nemovitosti

Jste vlastník nemovitosti, kterou chcete prodat, pronajmout či darovat? Či se jím v brzké době stanete, neboť jste na straně kupujícího? Smlouvu Vám připravíme dle Vašich požadavků a potřeb či tu Vám předloženou zrevidujeme, abychom Vás ochránili a doporučili nejbezpečnější řešení. Máme bohaté zkušenosti s prodejem bytů, domů, pozemků i obchodních domů. Kromě sepisu smlouvy vyřídíme i vše ostatní. Podpisy ověříme v příjemném prostředí naší kanceláře, o bezpečí převodu finančních prostředků se postaráme formou advokátní úschovy a celý proces dokončíme zajištěním řízení na příslušném katastrálním úřadě.

Trestní právo

V rámci trestního práva zabezpečíme kvalitní obhajobu klientů, jakož i zastupování poškozených v trestním řízení. Součástí poskytovaných služeb je obhajoba obviněných ve všech fázích trestního řízení, včetně řízení vykonávacího; zastupování poškozených; uplatnění náhrady škody; sepis trestních oznámení; sepis žádostí o podmíněné propuštění, upuštění od výkonu zbytku trestu a zahlazení odsouzení a služby související s trestní odpovědnost právnických osob.

Insolvence, oddlužení

Významnou část naší advokátní praxe tvoří oblast insolvenčního práva, ve které se zaměřujeme především na oddlužení fyzických osob nepodnikatelů i podnikatelů. Klienti od nás v prvé řadě obdrží kompletní právní analýzu týkající se jejich finanční situace a výčet výhod, ale i nevýhod či rizik, jež se mohou v průběhu oddlužení vyskytnout. Následně zpracujeme insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se všemi zákonnými přílohami, stejně jako klienta zastoupíme v celém insolvenčním řízení. Stejně tak dokážeme vyhovět věřiteli, který potřebuje uplatnit svou pohledávku za dlužníkem či zastoupit v incidenčním sporu.

Veřejné zakázky

Velkou část činností naší advokátní kanceláře tvoří poskytování právní pomoci pro zadavatele veřejných zakázek v souladu s platnými právními předpisy. Zejména pak jsme schopni zajistit zpracování kompletních dokumentů a zastupování zadavatelů i uchazečů při realizaci všech právních úkonů dle zákona o veřejných zakázkách, počínaje vypsáním výběrového řízení a konče rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího uchazeče a případnou participaci v řízení před úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Hospodářská soutěž

Naši právníci mají rovněž zkušenosti v oboru hospodářské soutěže, zejména v problematice spojování soutěžitelů a pohybu na relevantních trzích. Z tohoto důvodu jsme schopni vypracovat pro klienta optimální koncept a strategii pro úspěšné obchodní působení nejen na českém, ale i zahraničním trhu.

Právo obchodních korporací

Vedle standardního právního poradenství v oblasti korporátního práva se jedná zejména o zakládání českých a slovenských obchodních společností. Tyto služby poskytujeme i pro cizí státní příslušníky – fyzické osoby i zahraniční společnosti. Dále pak v této oblasti práva nabízíme služby: zakládání obchodních společností, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev; organizace a řízení valných hromad; likvidace a zrušení společností včetně řízení před rejstříkovým soudem. Pomoci můžeme i se změnami ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku a s obchodním závazkovým právem (sepis, posouzení a revize obchodních smluv, dohody o narovnání, jednání s protistranou).

Správní právo

V oblasti správního práva poskytuje advokátní kancelář právní služby zejména ve stavebním, katastrálním či v obecném řízení dle správního řádu a to při sepisování podání a návrhů k orgánům státní správy a při kompletním vyřizování agendy živnostenských oprávnění.

Advokátní úschovy

Advokátní úschova se mj. využívá za účelem ochrany finančních prostředků v případech, kdy splnění peněžitého závazků jedné strany je vázáno na splnění povinnosti strany druhé či naopak (typicky úschova finančních prostředků představujících kupní cenu). Dále je možné zajistit advokátní úschovu listinné dokumentace.

Prohlášení o pravosti podpisu

Naše advokátní kancelář je schopna činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem, a proto klient nemusí z tohoto důvodu ověřovat podpis u notáře či obecního úřadu, ale přímo v kanceláři advokáta. Navíc klientům, pro něž advokát smluvní dokument připravil (a kde vyžaduje zákon úřední ověření podpisu) není tato služba účtována, nedohodnou-li se strany jinak (zejména u většího počtu účastníků).

CENY SLUŽEB A NÁKLADY

Druh a výše odměny za poskytované právní služby jsou sjednány vždy předem na základě dohody advokáta s klientem. Sjednání druhu a výše odměny je odvislé od individuálních potřeb každého klienta a okolností konkrétního případu, a to hodinovou sazbou  (časovou) nebo měsíčním paušálem.

Základní hodinová sazba při časové smluvní odměně je za každou započatou hodinu poskytnuté právní služby, kdy záleží na dohodě advokáta a klienta, a to s ohledem na složitost a časovou náročnost případu.

Smluvní odměna časová je nejčastěji sjednávaným způsobem odměny advokáta v naší advokátní kanceláři. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Mimosmluvní odměna je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a uplatní se v případě, kdy s klientem není dohodnut žádný z výše uvedených druhů odměn. Znění této vyhlášky je dostupné na stránkách České advokátní komory. Takto stanovená odměna je zpravidla vyšší a neumožňuje reagovat na specifické potřeby klienta. Odměna je v tomto případě stanovena násobkem 1) počtu úkonů právní služby poskytnutých klientovi právníkem a 2) tarifní hodnoty (sazba stanovená příslušnou vyhláškou), jejíž výše je odvislá od druhu poskytované právní služby (civilní, trestní, správní …) a hodnoty předmětu sporu či věci.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány i hotové výdaje spojené s poskytováním právních služeb (např. soudní poplatky, cestovní náhrady, překlady apod.), náhrada za promeškaný čas a režijní paušál, a to dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v aktuálním znění.

ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ V OBLASTI SPORŮ MEZI ADVOKÁTEM a KLIENTEM

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line mi ukládá povinnost Vás informovat o možnosti mimosoudního řešení případného sporu. V případě, že by došlo mezi námi ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, tím je Česká advokátní komora, IČO: 66000777, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetové stránky a další kontakty na ww.cak.cz.

Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Veškeré podrobnosti k otázce mimosoudního řešení sporu klienta (spotřebitele) s advokátem, včetně podrobného návodu jak postupovat, jsou uvedeny na internetových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz.