Revolution Slider Error: The param Slider Width should not be empty.
RealLegal advokátní kancelář2024-02-04T13:47:32+00:00

Slovo úvodem

Advokátní kancelář Real Legal je moderní, dynamickou advokátní kanceláří, která poskytuje komplexní právní služby a poradenství ve všech oblastech práva. Svým klientům nabízíme vysokou časovou flexibilitu a individuální přístup. Základním pilířem naší práce je maximální vstřícnost v jednání, poskytování kvalitních služeb za přijatelných cenových podmínek a důraznost při prosazování a hájení vašich práv a zájmů. Naše advokátní kancelář sídlí v Hradci Králové, služby je možné poskytnout po předchozí domluvě v rámci celé ČR.

Náš tým

Naši advokáti nabízí a zajišťují odborné služby v celé řadě oblastí práva a poskytují komplexní právní poradenství v níže specifikovaných oborech práva. Cílem advokátní kanceláře Real Legal je poskytovat klientům služby vždy kvalitně a na profesionální úrovni. Samozřejmostí je individuální přístup a zachování diskrétnosti klientem sdělených informací.

Mgr. Martina Čížová

advokát

Skutečný advokát je právníkem, bojovníkem i psychologem.

Mým cílem je najít řešení a dosáhnout vítězství v případech, kde všichni ostatní vidí neúspěch. Poskytuji právní pomoc v mnoha právních oblastech a situacích, zaměřuji se především na občanské, korporátní, trestní, rodinné a procesní právo. Současně se věnuji insolvencím, smluvní agendě a správě pohledávek. Při poskytování právních služeb zastávám profesionální a zároveň lidský přístup.

Dozvědět se více

Poskytované služby

Advokátní kancelář Real Legal nabízí komplexní právní služby české i zahraniční klientele. Poskytujeme služby v širokém spektru odvětví platného práva. Náš servis doplňuje síť spolupracujících notářů, exekutorů, auditorů, daňových poradců, znalců a tlumočníků. Vždy pro klienta hledáme výhodné spojení jak právních, tak obchodních potřeb v rámci komplexního poradenství. Seznamte se rovněž s naším kodexem poskytovaných služeb.

Nabízíme právní služby a zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty. Pomoci můžeme s vymáháním pohledávek z běžného obchodního styku, sepisy právních rozborů a stanovisek, problematikou cenných papírů, směnek, šeků. Rovněž se věnujeme oblasti dědického práva, závazkového práva, otázkám vlastnictví, spoluvlastnictví, věcných břemen a zástavního práva. Další oblastí naší činnosti je ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů (včetně GDPR).

objednat či konzultovat služby

Nabízíme pomoc při zpracování smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jiných smluv pracovněprávního charakteru. Dále nabízíme poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, přípravu pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády), řešení změny a zániku pracovního poměru včetně nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru.

objednat či konzultovat služby

Významnou část naší advokátní praxe tvoří oblast insolvenčního práva, ve které se zaměřujeme především na oddlužení fyzických osob nepodnikatelů i podnikatelů. Klienti od nás v prvé řadě obdrží kompletní právní analýzu týkající se jejich finanční situace a výčet výhod, ale i nevýhod či rizik, jež se mohou v průběhu oddlužení vyskytnout. Následně zpracujeme insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se všemi zákonnými přílohami, stejně jako klienta zastoupíme v celém insolvenčním řízení. Stejně tak dokážeme vyhovět věřiteli, který potřebuje uplatnit svou pohledávku za dlužníkem či zastoupit v incidenčním sporu.

objednat či konzultovat služby

Vedle standardního právního poradenství v oblasti korporátního práva se jedná zejména o zakládání českých a slovenských obchodních společností. Tyto služby poskytujeme i pro cizí státní příslušníky – fyzické osoby i zahraniční společnosti. Dále pak v této oblasti práva nabízíme služby: zakládání obchodních společností, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev; organizace a řízení valných hromad; likvidace a zrušení společností včetně řízení před rejstříkovým soudem. Pomoci můžeme i se změnami ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku a s obchodním závazkovým právem (sepis, posouzení a revize obchodních smluv, dohody o narovnání, jednání s protistranou).

objednat či konzultovat služby

Velkou část činností naší advokátní kanceláře tvoří poskytování právní pomoci pro zadavatele veřejných zakázek v souladu s platnými právními předpisy. Zejména pak jsme schopni zajistit zpracování kompletních dokumentů a zastupování zadavatelů i uchazečů při realizaci všech právních úkonů dle zákona o veřejných zakázkách, počínaje vypsáním výběrového řízení a konče rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího uchazeče a případnou participaci v řízení před úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

objednat či konzultovat služby

Naši právníci mají rovněž zkušenosti v oboru hospodářské soutěže, zejména v problematice spojování soutěžitelů a pohybu na relevantních trzích. Z tohoto důvodu jsme schopni vypracovat pro klienta optimální koncept a strategii pro úspěšné obchodní působení nejen na českém, ale i zahraničním trhu.

objednat či konzultovat služby

Naše advokátní kancelář je schopna činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem, a proto klient nemusí z tohoto důvodu ověřovat podpis u notáře či obecního úřadu, ale přímo v kanceláři advokáta. Navíc klientům, pro něž advokát smluvní dokument připravil (a kde vyžaduje zákon úřední ověření podpisu) není tato služba účtována, nedohodnou-li se strany jinak (zejména u většího počtu účastníků).

objednat či konzultovat služby

V rodinném právu, které je jednou z nejcitlivějších oblastí, zapojujeme především empatii a klademe důraz na rychlost, aby rozvod manželství, spor o výživné či svěření dítěte do péče bylo co nejméně stresující. Bojujete-li právě o výživné, svěření dítěte do výlučné péče či o péči střídavou, pomůžeme s řešením situace nejlépe, jak to bude možné ve prospěch Váš i Vašeho dítěte. Dále se zaměřujeme na vypořádání a modifikaci majetkových poměrů mezi manželi po rozvodu, určení či popření otcovství, vymáhání dlužného výživného apod.

objednat či konzultovat služby

Jednou z dalších a klíčových činností advokátní kanceláře je zajištění trvalého zastupování klientů v soudních, exekučních a rozhodčích řízeních na území České republiky a to v působnosti všech Okresních a Krajských soudů a případně pak i soudů vyšší instance.

objednat či konzultovat služby

V oblasti správního práva poskytuje advokátní kancelář právní služby zejména ve stavebním, katastrálním či v obecném řízení dle správního řádu a to při sepisování podání a návrhů k orgánům státní správy a při kompletním vyřizování agendy živnostenských oprávnění.

objednat či konzultovat služby

V rámci trestního práva zabezpečíme kvalitní obhajobu klientů, jakož i zastupování poškozených v trestním řízení. Součástí poskytovaných služeb je obhajoba obviněných ve všech fázích trestního řízení, včetně řízení vykonávacího; zastupování poškozených; uplatnění náhrady škody; sepis trestních oznámení; sepis žádostí o podmíněné propuštění, upuštění od výkonu zbytku trestu a zahlazení odsouzení a služby související s trestní odpovědnost právnických osob.

objednat či konzultovat služby

Jste vlastník nemovitosti, kterou chcete prodat, pronajmout či darovat? Či se jím v brzké době stanete, neboť jste na straně kupujícího? Smlouvu Vám připravíme dle Vašich požadavků a potřeb či tu Vám předloženou zrevidujeme, abychom Vás ochránili a doporučili nejbezpečnější řešení. Máme bohaté zkušenosti s prodejem bytů, domů, pozemků i obchodních domů. Kromě sepisu smlouvy vyřídíme i vše ostatní. Podpisy ověříme v příjemném prostředí naší kanceláře, o bezpečí převodu finančních prostředků se postaráme formou advokátní úschovy a celý proces dokončíme zajištěním řízení na příslušném katastrálním úřadě.

objednat či konzultovat služby

Advokátní úschova se mj. využívá za účelem ochrany finančních prostředků v případech, kdy splnění peněžitého závazků jedné strany je vázáno na splnění povinnosti strany druhé či naopak (typicky úschova finančních prostředků představujících kupní cenu). Dále je možné zajistit advokátní úschovu listinné dokumentace.

objednat či konzultovat služby