GDPR2022-11-22T11:27:42+00:00

GDPR – Informace o zpracování osobních údajů Klienta

Informace ke zpracovávání osobních údajů

Advokátní kancelář Real Legal s plným vědomím základního práva fyzických osob na ochranu osobních údajů, nakládá s osobními údaji tak, aby byl zajištěn co nejvyšší stupeň bezpečí Vašich osobních údajů. Zejména dbá na dodržování povinností a standardů stanovených platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, především pak Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016; dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Níže si Vás dovolujeme informovat o důležitých informacích souvisejících se zpracováním osobních údajů, které nám v souvislosti s využitím našich služeb poskytnete.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Martina Čížová, advokát, sídlem ČSA 383/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 74705741,  tel. +420 731 515 061, e-mail: info@reallegal.cz

Účel zpracování osobních údajů

Naše kancelář zpracovává Vaše údaje především za účelem poskytování právních služeb klientům, komunikace skrze webové stránky, emailové a telefonické komunikace, plnění jejích právních povinností či pro ochranu jejích oprávněných zájmů.

Výše zmíněné zpracovávání osobních údajů je v oblastech nevyžadujících souhlas založeno na nezbytnosti z důvodů:

 • plnění smluv o poskytování právních služeb uzavřených se subjekty údajů
 • plnění právních povinností, které se na správce vztahují
 • ochrany oprávněného zájmu správce

Přehled zpracovávaných osobních údajů (rozsah)

Zpracovávány budou typicky zejména následující údaje:

 • základní identifikační údaje a kontaktní údaje svých klientů, tj. především jméno, příjmení, dat.nar. / r.č.,  akadem. titul, IČO, DIČ, telefon a korespondenční adresa pro listovní poštu (domovní) a pro elektronickou (e-mail), číslo občanského průkazu/pasu či obdobného průkazu totožnosti, v případě zástupců/zmocněnců subjektu údajů stejné údaje viz. výše uvedené, bankovní spojení a platební informace včetně údajů o finančních závazcích kupujících a informací plynoucích z úvěrových a obdobných smluv uzavřených s financujícími bankami za účelem úvěrování koupě nemovitostí, předmět koupě a podmínky převodu nemovitosti, podílů v s.r.o., akcií v a.s.,
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo právních povinností; údaje o preferencích v rámci řečení jednotlivých otázek týkající se vyřizování Vašich záležitostí.

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně (např. klientský spis, účetnictví, administrativa), tak automaticky (zejména skrze formuláře na webových stránkách Advokátní kanceláře a skrze služby elektronické pošty). Údaje jsou dle jejich povahy uschovávány jak ve fyzické (údaje ve spisech), tak elektronické podobě.

Osobní údaje ve fyzické podobě jsou uchovávány v zamykatelných prostorách kanceláře, do kterých mají přístup pouze zaměstnanci zavázaní povinností mlčenlivosti, elektronické údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci informačního systému chráněného heslem.

Doba zpracování a uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou, tj. na dobu trvání vzájemného smluvního vztahu a na dobu, po kterou je možno uplatnit vůči sobě práva a povinnosti (tedy dle délky promlčecí doby, resp. trvání soudního řízení, v nichž jsou vzájemná práva/povinnosti předmětem posouzení), případně po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle závazné právní úpravy (např. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nebo zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Likvidace osobních údajů bude provedena skartací podle skartačního řádu a nevratným vymazáním souborů v případě, že osobní údaje byly poskytnuty či uchovávány v elektronické podobě.

Příjemci osobních údajů a zpřístupňování třetím osobám

Advokátní kancelář Vaše osobní údaje zpřístupňuje v nezbytné míře toliko oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům, přičemž obě skupiny jsou vázání zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti. Z povahy věci jsou některé údaje dostupné také účetní společností a správci počítačové sítě systém naší kanceláře.

Osobní údaje mohou také být na základě zákonné povinnosti předány soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci nebo Vašemu smluvnímu partnerovi popř. Dlužníkovi / Věřiteli  jen v nezbytně nutném rozsahu sloužícím k Vaší identifikaci a identifikaci práv a povinností (vymáhání pohledávek, zastupování v řízení před orgánem veřejné moci).

Práva klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená Vaše právo vyžadovat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud správce osobní údaje zpracovává, máte právo je od něj získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.
  Právo na opravu znamená, že máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně profilování, znamená, že pokud tohoto práva využijete, správce nebude dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokáže závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále může správce takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, oprávněné důvody správce se již nezkoumají.
 • Právo na přenositelnost údajů představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě; a zpracování se provádí automatizovaně.
 • Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, aby správce Vaše osobní údaje předal přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • Právo na výmaz představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
 2. odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a na straně správce neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, nebo
 3. vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na straně správce neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 4. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, nebo
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti správce, nebo
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování představuje Vaše právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
 1. popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás správce zpracovává, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo
 2. zpracování osobních údajů je protiprávní, ale správce odmítá jejich výmaz a Vy žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo
 3. zpracování osobních údajů již není ze strany správce potřebné, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků, nebo
 4. vznesli jste námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Kombinace uplatnění práv. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv právo svůj souhlas odvolat, popř. uplatnit jiné právo od omezení zpracování osobních údajů, přes jejich opravu až po jejich výmaz.

Výjimky z možnosti uplatnit Vaše práv
Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro splnění právní povinnosti správce, jež vyžaduje zpracování osobního údaje podle práva Unie nebo členského státu (ČR), které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.

Advokátní kancelář na žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může kancelář účtovat přiměřený poplatek spojený s administrativními náklady na zpracování požadavku. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byla porušena jeho práva plynoucí z GDPR.

Více informací k právům a povinnostem plynoucím z GDPR můžete nalézt na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938).